فروش مواد بازداشتی

برگزاری مزایده فروش مواد بازداشتی
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه در شهریور ماه سال جاری اقدام به برگزاری مزایده فروش مواد بازداشتی (چوب بلوط) نمود که پس از طی تشریفات قانونی و ضمن توزین محموله؛ حدود 6000 کیلو گرم چوب بلوط مکشوفه به برنده مزایده فروخته و مبلغ بیش از 90 میلیون ریال به حساب خزانه دولت واریز شد.