آگهی مزایده فروش مواد بازداشتی

آگهی مزایده فروش مواد بازداشتی
 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه در نظر دارد نسبت به فروش مواد بازداشتی زیر از طریق مزایده اقدام نماید.

متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1397/05/27 پیشنهادات خود را کتباً به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تحویل نمایند.
 
ردیف نوع مواد بازداشتی میزان قیمت پایه
1 چوب بلوط قاچاق 7500 کیلوگرم  9000ریال
 

 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه - کسری طاهری
بازدید : 1331 23 مرداد 1397 ساعت 09:42 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری